آفرود 
چرخ کپسولی 
دودزا !!!
کنترل ساعتی و کنترل معمولی 
 


...

آفرود
چرخ کپسولی
دودزا !!!
کنترل ساعتی و کنترل معمولی