آنقدر توانایی دارم که اگر هدفی به ذهنم خطور کرد، در آن موفق میشوم. فرمول موفق شد...

آنقدر توانایی دارم که اگر هدفی به ذهنم خطور کرد، در آن موفق میشوم. فرمول موفق شدن عبارت است از تلاش و صبر که من آن را آموخته ام و برای همین در هر هدفی پیروز خواهم شد.