اتمام کار تکنیک خودکار 
 ابعاد: A4
................................................

اتمام کار تکنیک خودکار
📌 ابعاد: A4
…………………………………………………

🎨 آدمی نقاش این عالم اگر روزی شود پای در کفش همه مخلوق بینی، بی گمان!

………………………………………………..