اقا خرسی ِ آفتابگردونی هستناااا
یادتون که نرفته ؟!!

______________

      ...

اقا خرسی ِ آفتابگردونی هستناااا🌻😌
یادتون که نرفته ؟!!😁

______________