انگشتر دست ساز
مدل:(شیرازی)
نگین:(فیروزه نیشابوری طبیعی)
عیار :(
سازنده :(ابراهی...

انگشتر دست ساز
مدل:(شیرازی)
نگین:(فیروزه نیشابوری طبیعی)
عیار 🙁
سازنده :(ابراهیم. قم)
قیمت :(دایرکت )