انگشتر فیروزه اصل نیشابور 
نگین خوش رنگ و نقش و طبع و بسیار زیبا 
              ...

انگشتر فیروزه اصل نیشابور
نگین خوش رنگ و نقش و طبع و بسیار زیبا