اگر میخوای توی ۴۵ روز موهای پر پشت داشته باشی 

کافیه عدد ۹ رو به سامانه ۵۰۰۰۹۱۹...

😍اگر میخوای توی ۴۵ روز موهای پر پشت داشته باشی 😱

✅کافیه عدد ۹ رو به سامانه ۵۰۰۰۹۱۹۲ ارسال کنید

🔔ارسال عدد ۹ به سامانه ۵۰۰۰۹۱۹۲ ✅