.
ایمان داشته باش ؛
به چیدمانی که‌خدا انجام میده 
.
.
.
.
‌.
 
                 ...

.
ایمان داشته باش ؛
به چیدمانی که‌خدا انجام میده 🤗💌
.
.
.
.
‌.