اینم سه تا قندوعسل
قد و بالاشون ۴۰سانته
بدنشون مفتول گذاری
قابلیت ایستادن و انعط...

اینم سه تا قندوعسل😍
قد و بالاشون ۴۰سانته😃
بدنشون مفتول گذاری
قابلیت ایستادن و انعطاف پذیری😊

ارسال به هرجایی که بخوای😉
سفارش مشتری گلم