ای می سازم
پشت تنهایی شب
زیر این سقف کبود
که به زیبایی پرواز کبوتر باشد
چارچوبش...

ای می سازم
پشت تنهایی شب
زیر این سقف کبود
که به زیبایی پرواز کبوتر باشد
چارچوبش از عشق
سقفش از عطر بهار

* کلبه “پرهام”
* مجموعه “کلبه‌های رومیزی”
* اندازه حدود 30cm*40cm
*اطلاع از قیمت و سفارش دایرکت