باقلوا استانبولی
همراه با مغز گردو و پسته
مزه اش فوق العاده است
با عطر هل و زعفر...

باقلوا استانبولی
همراه با مغز گردو و پسته
مزه اش فوق العاده است😋😋😉😉
با عطر هل و زعفران اعلا❤😋😋

یکبار امتحان کنی عاشقش میشی
از ما گفتن😀😀😀😉😉