باید مانند گل های وحشی عمل کنی. 
باید این جسارت را داشته باشی تا زمانی که همه می...

باید مانند گل های وحشی عمل کنی.
باید این جسارت را داشته باشی تا زمانی که همه می گویند نمی‌توانی کاری انجام دهی، رشد کنی و به موفقیت برسی.