بلد نیستی 
.

دل شکستی و شبی
یک نفر از جنس خودت
خنده ای تلخ به چشمان ترت خواهد ک...

بلد نیستی 🙂💔
.

دل شکستی و شبی
یک نفر از جنس خودت
خنده ای تلخ به چشمان ترت خواهد کرد…

.@ali_jahanabadi20
.

🔗 @ali_jahanabadi20