بوفالو جفتی

طول= 23cm
ارتفاع= 16cm
وزن= 3/800 kg

قیمت=دایرکت

            ...

بوفالو جفتی

طول= 23cm
ارتفاع= 16cm
وزن= 3/800 kg

قیمت=دایرکت