بوی قورمه سبزی میدی 
.
. 
 

.
.
.
.
.
.
.

.

.

   
  
  
     
    
 
 
 ...

بوی قورمه سبزی میدی 🙏🙏😂🌱
.
.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

@dj_shahriyar
@dj_shahriyar
@dj_shahriyar

.
.
.
.
.
.
.

.

.