تابلوی چشمنظر رزینی
قطر ۲۵ cm 
سفارش دوست گرامی از اردبیل 
 
___________________...

🧿تابلوی چشمنظر رزینی🧿
قطر ۲۵ cm
سفارش دوست گرامی از اردبیل
@mozhi_art_gallery
_____________________________
سفارش در ابعاد دلخواه از طریق دایرکت