تابلوی گل اکریلیک، سفارش مشتری. این کار فروردین ماه تمام شده بود ولی چون هنوز بد...

تابلوی گل اکریلیک، سفارش مشتری.☺️ این کار فروردین ماه تمام شده بود ولی چون هنوز بدست صاحب عزیزش نرسیده بود نذاشتیم.
ابعاد کار 50در 70
رنگ اکریلیک