تاحالا گلدون انگشتی داشتین !؟یا دیدید 
واس دکور خونه یا اتاق خیلی خوشگل میشن  

...

تاحالا گلدون انگشتی داشتین !؟یا دیدید 😁
واس دکور خونه یا اتاق خیلی خوشگل میشن 👌🤗

و پر از رنگ و طراوت و خوشگلین

پک 56عددی انگشتی 😁
105/000
🥳🥳

سفارش دایرکت 💚