تاریخ فلسفه 

  ویل دورانت
عباس زریاب خویی

چاپ ۲۷ /جلد شومیز/۳۷۳ صفحه
 در کنار ...

تاریخ فلسفه

✍ ویل دورانت
👤عباس زریاب خویی

چاپ ۲۷ /جلد شومیز/۳۷۳ صفحه
در کنار پژوهش مهم گرانمایه خویش از  پژوهش در مورد اندیشه های فلسفی نیز  غفلت نورزیده و در این کتاب کوشیده است تا طرح کلی از تحول را به ما نشان دهد.
جنبش های  تاریخ ساز فلسفی را بشناساند و فیلسوفانی چون و و را با تحقیقاتی نو نمایان کند‌. این کتاب با زبانی نسبتا ساده نوشته شده است.

قیمت:60000 ت
سفارش👈دایرکت