تا هزار سال دیگه هم دراز بکشی و به
رویاهات فکر کنی، کاری پیش نمیره.
باید شروع ...

تا هزار سال دیگه هم دراز بکشی و به
رویاهات فکر کنی، کاری پیش نمیره.
باید شروع کنی. مطمئن باش 🌼

سفارش مشتری در چهار مدل که در پستهای بعدی به اشتراک میگذارم☺️
💙💚💛🧡💜❤💙💚💛🧡💜❤💙💚💛🧡💜❤

۰۹۱۳۳۶۳۸۹۸۴