تبریک تولد برای یک جواهر در میلیون ها جواهر
یه یاقوت با ارزش
یه گل سوسن استثنایی...

تبریک تولد برای یک جواهر در میلیون ها جواهر
یه یاقوت با ارزش
یه گل سوسن استثنایی و عالی، و اون فرد مطمئنا من هستم
از خداوند می خوام که موفقیت رو به زندگی من سرازیر کنه
تولدم مبارک …
بماندبه یادگار1401/2/15
@misshanieh.78
باکامنت ولایک منوخوشحال کنیدممنون🌹
💥تک کنیداردیبهشتی های عزیزبه قیدقرعه به 3نفررژجامدhryهدیه بگیرید❤️