تقدیرِ تو هرگز به کسی که ترکت کرده، گره نخورده است.
 شجاعت
 دبی فورد


 ...

تقدیرِ تو هرگز به کسی که ترکت کرده، گره نخورده است.
📚 شجاعت
🖋 دبی فورد
🍀