تو آرزو کن، خدای قاصدک ها مهربانتر از تصور توست

                  ...

تو آرزو کن، خدای قاصدک ها مهربانتر از تصور توست🦋✨🌸