.
خدایا 
من هرچی هم نداشته باشم ،
تو رو دارم 
.
.
.
.
‌.
 
                     ...

.
خدایا 🌈
من هرچی هم نداشته باشم ،
تو رو دارم 🌟
.
.
.
.
‌.