خردکن اسمارت
کاسه  پیرکس
حجم: دو لیتری 
قیمت  ۵۳۰ هزار تومان 
دو سرعته
 

  ...

خردکن اسمارت
کاسه پیرکس
حجم: دو لیتری
قیمت ۵۳۰ هزار تومان
دو سرعته

@galerihediye5behshahr