دخترک قند عسلم، شیرینی تو به قدری زیاد بود که توانست تمام تلخی های زندگی ما را ا...

دخترک قند عسلم، شیرینی تو به قدری زیاد بود که توانست تمام تلخی های زندگی ما را از بین ببرد. تو در وجودت چه داشتی که وقتی که وقتی وارد زندگی مان شدی کام هر دوی مان از تلخی به شیرینی تغییر پیدا کرد؟ به راستی که ما با وجود تو می توانیم طعم واقعی یک زندگی خوب و لذت بخش را بچشیم. تو هنوز یک سال است که به زندگی مان آمده ای و این کارها را کرده ای، اکنون فکر کن در ادامه مسیر زندگی قرار است چقدر ما را خوشبخت تر و زندگی مان را شیرین تر از چیزی که اکنون هست کنی! دخترکم، تولد یک سالگیت مبارک