...درود دوستان بزرگوارم

زندگی کن حتی اگر بهترین هایت را از دست دادی 
چون این زن...

…درود دوستان بزرگوارم💖

زندگی کن حتی اگر بهترین هایت را از دست دادی 💎
چون این زندگی است که بهترین های دیگر را برایت میسازد💎

ویترای روی شیشه تکنیک تلفیقی مات و شفاف

تقدیم نگاه زیباتون

نقاشی_روی_شیشه