دستبند کیتی 
طلای ۱۸ عیار
وزن تقریبی ۲/۵ کرم 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
...

دستبند کیتی 😻
طلای ۱۸ عیار✨
وزن تقریبی ۲/۵ کرم 💫