دلم بچگی می خواهد
ویک عالمه سادگی را
کمی خنده ازته دل
زیاداغوش مادررا
دلم جوجه ر...

دلم بچگی می خواهد
ویک عالمه سادگی را
کمی خنده ازته دل
زیاداغوش مادررا
دلم جوجه رنگی خواست و……

الی وجیمزجوجه های عاشق ما🐣🐤
سفارش مشتری عزیزم مبارکتون باشه😍
اندازه عروسک۱۵📏
بافته شده بامتریال درجه یک👌
قابل اجرادررنگ دلخواه شما