.
دلم یک کنج ساده 
و صمیمی می خواهد
یک فنجان قهوه،
و یک ایوان 
به سمت تمام بی خی...

.☕🪴
دلم یک کنج ساده
و صمیمی می خواهد
یک فنجان قهوه،
و یک ایوان
به سمت تمام بی خیال بودنها ….
.
📸@korigamic
.
.
.
✅ماگ سرامیکی موجود
سفارش در دایرکت
.
.
.