.
زمستان
.
اگر چه غم بسیار ..
ولی شادی زِ ما دور نیست .. 
.
.
.
.
‌.
 
         ...

.
زمستان
.
اگر چه غم بسیار ..
ولی شادی زِ ما دور نیست .. 🤗🍃🌈
.
.
.
.
‌.