زندگی زیباست یعنی 
درست همان لحظه ای که تو تمام زندگی ام شدی 
با آرتیا اِستار ای...

زندگی زیباست یعنی
درست همان لحظه ای که تو تمام زندگی ام شدی 💜
با آرتیا اِستار این روز رو زیباتر کنین :”)
-آرتیا اِستار-
.
.
.