زیباترین حرف دو چشم جهان 

بخشی از استند با متن 
چون تو دارم همه دارم، دگرم هیچ ...

زیباترین حرف دو چشم جهان

بخشی از استند با متن
چون تو دارم همه دارم، دگرم هیچ نباید