ز محمود درویش  درباره 
رنگ چشمش پرسیدن گفت :
من نمی دانم ،
 هر بار 
که به چشمانش...

ز محمود درویش درباره
رنگ چشمش پرسیدن گفت :
من نمی دانم ،
هر بار
که به چشمانش نگاه میکنم ،
حافظه ام را از دست می دهم.!(:
🫀👀🖇

***