ساعت رومیزی 

قطر ۱۱

جنس چوب:گردو،سرخ دار،نراد

قیمت:۲۰۰
______________________...

ساعت رومیزی 🪵🕰️

🔸قطر ۱۱

🔸جنس چوب:گردو،سرخ دار،نراد

🔸قیمت:🌿۲۰۰🌿
__________________________________________