ست کامل کریستال تراشدار
گردنبند:۱۴۵
دستبند:۹۵
گوشواره:۶۰
انگشتر:۷۰

...

ست کامل کریستال تراشدار
گردنبند:۱۴۵
دستبند:۹۵
گوشواره:۶۰
انگشتر:۷۰