سرویس آرکوپال 25 پارچه
شیک و درجه یک
طراح و رنگی بسیار زیبا
25 پارچه شامل:
6عددی...

سرویس آرکوپال 25 پارچه
شیک و درجه یک
طراح و رنگی بسیار زیبا
25 پارچه شامل:
6عددی برنج خوری
6عدد خورشت خوری
6عدد پیشدستی
6عدد پیاله
1عدد دیس
فوق العاده باکیفیت
قیمت عاالی 440/000 تومان
@varna_shop2