سرویس رنگین کمان
جنس سرامیک
قیمت ها برای هر عدد هست

پلو : ۱۲۰ هزار تومن
خورشت :...

سرویس رنگین کمان
جنس سرامیک
قیمت ها برای هر عدد هست😍

پلو : ۱۲۰ هزار تومن
خورشت : ۹۹ هزار تومن
پیش دست : ۸۹ هزار تومن
پیاله ماست : ۶۸ هزار تومن
پیاله ترشی : ۵۸ هزار تومن
پیاله سو‌پ : ۶۵ هزار تومن
کاسه آبگوشت : ۸۵ هزار تومن
لیوان : ۷۵ هزار تومن
کاسه سالاد : ۱۵۰ هزار تومن
نمکپاش : ۴۵ هزار تومن

قطر بشقاب ۲۶
قطر خورشت خوری ۲۲
قطر پیشدست ۲۱
قطر کاسه ابگوش ۱۶ ارتفاع ۸
قطر کاسه سالاد ۲۰ارتفاع ۹
قطر کاسه ترشی ۹ ارتفاع ۵
کاسه ماست قطر ۱۲ارتفاع ۶
لیوان قطر۸ ارتفاع ۹
نمکدان ارتفاع ۸