سلام دوستان عزیز،
به مناسبت روزمعلم،
یادی بکنیم ازاین مدل،
تابلوهایی که دردهه ۶۰...

سلام دوستان عزیز،
به مناسبت روزمعلم،
یادی بکنیم ازاین مدل،
تابلوهایی که دردهه ۶۰و۷۰،
به معلمان عزیز،
به عنوان کادوتقدیمشون می شد،😍😍
معلمان عزیزترازجان،
ماروبه خاطراون کادوهای،
نه چندان زیبا،ببخشید.🙏🙏🙏
لطفاپست بعدی روهم دنبال کنید…