.
سهم هر کسی از هستی 
به وسعتِ 
قلب مهربانِ اوست 
.
.
.
.
‌.
 
                 ...

.
سهم هر کسی از هستی 🌏
به وسعتِ
قلب مهربانِ اوست ❤
.
.
.
.
‌.