سوال یکی از آقایون پیج،اگه میخوای همدیگه رو گم نکنیم حداقلش اینه مطلبو (س.ی.و) ک...

سوال یکی از آقایون پیج،اگه میخوای همدیگه رو گم نکنیم حداقلش اینه مطلبو (س.ی.و) کنی!🌺❤️