شروع کن!
با حذف یه دوست منفی!
با شروع کردن چند صفحه کتاب!
با یاد گرفتن چیزای جدی...

شروع کن!
با حذف یه دوست منفی!
با شروع کردن چند صفحه کتاب!
با یاد گرفتن چیزای جدید!
با دوست داشتن خودت!
با بهترین ورژن خودت بودن!
تو لیاقت همه ی چیزای خوب این دنیارو داری!
و آینده جز همین ساختن روزای حالت نیست

@gol.narges__12

نقاشی بچه
😍😍