شما کدومو انتخاب میکنید؟! 

  

____ 

     
     
     ...

شما کدومو انتخاب میکنید؟!🧡🤍💜

▫️▫️▫️▫️

🟠@style.tor🟣
🟣@style.tor🟠
🟠@style.tor🟣

____