.
صدای موفقیت از جامعه‌ای شنیده میشه که تک تک افراد استعداد درونی خودشون رو کشف ...

.
صدای موفقیت از جامعه‌ای شنیده میشه که تک تک افراد استعداد درونی خودشون رو کشف کنند و ما وظیفه داریم به این کشف استعداد حتی با انگیزش یک کلام موثر کمک کنیم

_________________________________