طراحی نقاشی گرگ وحشی
کارتکنبک سیاه قلم با ذغال و کنته و پاستل گچی
ابعاد ۵۰×۷۰
Wi...

طراحی نقاشی گرگ وحشی
کارتکنبک سیاه قلم با ذغال و کنته و پاستل گچی
ابعاد ۵۰×۷۰
Wild wolf painting design
Black pen card with charcoal and cone And gypsum pastels
Ratio 50 × 70

نقاش:آریا کاظمی
Painter: Aria Kazemi

سفارش کار پذیرفته میشود
Work order is accepted

این نقاشی زیبا هم‌ با قاب فروخته میشود و قیمت آن در دایرکت

This beautiful painting is all sold with frames and its price is direct

۱۴۰۱/۰۲/۲۰____اصفهان
1401/02/20___esfahan

گچی مدادی هنر هنری پسر ایرانی

Chalk Art Boy Art Show

تاریخ پایان نقاشی (۱۴۰۰/۰۸/۲۰)
Date of end of painting(1400/08/20)