طرح نائین طلاکوب
۷۰۰شانه
تراکم۲۵۵۰
رنگ نقره ای
۱۰۰/اکرلیک
قیمت مناسب
۱۰سال ضمانت...

طرح نائین طلاکوب
۷۰۰شانه
تراکم۲۵۵۰
رنگ نقره ای
۱۰۰/اکرلیک
قیمت مناسب
۱۰سال ضمانت بی قیدو شرط

@savin_persian_carpets @savin_persian_carpets
@savin_persian_carpets