...
علوفه حیوانات کم و کمتر می‌شد. 
همه به جان هم افتاده بودند.
حالا دیگر ادای ا...


علوفه حیوانات کم و کمتر می‌شد.
همه به جان هم افتاده بودند.
حالا دیگر ادای احترام به یادبودِ موسس مزرعه نه به‌خاطر احترام و اعتقاد که فقط از سر اجبار و ترس بود.
گوسفندان بیشتری به کشتارگاه برده می‌شدند و صاحب مزرعه مدام از دسیسه‌های دشمنی خونخوار به نام “گرگ” به‌عنوان سرمنشا تمامی مشکلات سخن می‌گفت!