”قدر آئینه بدانیم چو هست،   نه در آن وقت که افتاد و شکست”آینه دستی چوبی با خ...

🎨👩‍🎨”قدر آئینه بدانیم چو هست،   نه در آن وقت که افتاد و شکست”

👩‍🎨🎨آینه دستی چوبی با خطاطی قابل شستشو
تکنیک :خط_نقاشی(رنگ اکریلیک)

قیمت با احترام :۷۰

🎉قابل سفارش با اشعار دلخواه شما🎉