ماشاء الله 

فیروزه شجر نیشابوری

 معدن نیشابور منظم درشت کهنه

ذات قدیم بسیار خ...

ماشاء الله 🧿

فیروزه شجر نیشابوری💎

معدن نیشابور منظم درشت کهنه💎

ذات قدیم بسیار خوش رنگ طبع عالی💎

دوپوست
تمام مغز
بی نقص🛠

@turquoise_parsi

Whatsapp : +989154501852

آمریکا

شجری

پارسی