.
مرجان طبیعی سالمون 

وزنها از دو قیراط تا چهار قیراط 

راهنمایی در دایرکت و وا...

.
مرجان طبیعی سالمون

وزنها از دو قیراط تا چهار قیراط

راهنمایی در دایرکت و واتساپ
موبایل : 09123982304
جمشیدی

_________________________________